logo OUČR
titulní nadpis

Registrováno u Ministerstva spravedlnosti ČR ve Veřejném rejstříku a Sbírce listin dne 1.1.2014 pod reg. číslem L 991.

logo České jablko
 R e k l a m a 

Holovousy 129, 508 01 HOŘICE O nás   zlj    Sídlo   zlj    Cíle   zlj    Z historie   zlj    Současnost   zlj    Kontakt

logo  NEPŘEHLÉDNĚTE


new mos.gif PŘÍJEM DOKLADŮ PROKAZUJÍCÍCH NÁROK NA DOTACE

09.10.2020 - 09:11:07

Upozorňujeme pěstitele na běžící termín 1. 10. 2020 - 30. 11. 2020 příjmu dokladů prokazujících nárok na tyto dotace:

  • 1.I. Podpora vybudování kapkové závlahy v ovocných sadech, chmelnicích, vinicích
    a ve školkách
  • 1.R. Podpora restrukturalizace ovocných sadů
  • 1.V. Podpora restrukturalizace ovocných sadů v režimu ekologického zemědělství

Formulář s doklady prokazujícími nárok na dotaci musí být podán po ukončení realizace předmětu dotace.

Informace k jednotlivým dotačním titulům, požadované doklady a návod postupu podávání těchto dokladů naleznete na odkazech:new mos.gif 11. kolo Programu rozvoje venkova

02.10.2020 - 13:16:44

V termínu od 6. 10. 2020 8:00 hodin do 27. 10. 2020 18:00 hodin bude probíhat příjem žádostí pro 11. kolo Programu rozvoje venkova - Opatření 6 - Rozvoj zemědělských podniků a podnikatelské činnosti.

Pro začínající pěstitele by mohlo být zajímavé zejm. Podopatření 6.1 - Podpora na zahájení podnikatelské činnosti pro mladé zemědělce / Operace 6.1.1 Zahájení činnosti mladých zemědělců


mos.gif POSTUP PŘI PODÁVÁNÍ ŽÁDOSTI 1. R. - POTVRZENÍ SISPO


Vážení pěstitelé, zasíláme informaci k postupu potvrzení SISPO, které je potřebné k žádosti o dotaci 1.R.UPOZORNĚNÍ NA NOVÝ POSTUP PŘI PODÁVÁNÍ ŽÁDOSTI 1. R. a 1V.
- POTVRZENÍ ÚKZÚZ

POZOR! AČKOLIV BUDE DOKLÁDAT DOKUMENTY K ŽÁDOSTI 1R. a 1V. AŽ PŘI PODÁNÍ ŽÁDOSTI O PROPLACENÍ OD 1.10., JE TŘEBA V PRŮBĚHU VEGETACE (IDEÁLNĚ v této době) KONTAKTOVAT ÚKZÚZ VE VĚCI průzkumu lokality na regulované škodlivé organismy před výsadbou sadu (NA PODZIM PRŮZKUM ÚKZÚZ JIŽ NEVYKONÁ S OHLEDEM NA KONČÍCÍ VEGETACI)

NOVĚ ŽÁDOSTI SMĚŘUJTE CENTRÁLNĚ NA ADRESU:
Ing. Tereza Vandělíková, Odbor terénní inspekce - metodik specialista
Telefon: +420 235 010 324
Mobil: +420 606 719 365
E-mail: Tereza.Vandelikova@ukzuz.cz
Adresa: Ztracená 1099/10, 161 00 Praha

FORMULÁŘ PRO PODÁNÍ ŽÁDOSTI
logo  PŘIPRAVUJEME


Termíny plánovaných akcí OUČR 2020


8. prosince Seminář IPO Holovousy, konferenční sál

logo  RŮZNÉ


mos.gif ODHAD SKLIZNĚ k 15. 6. 2020

24.06.2020 - 14:11:28

Tisková zpráva – Z prvních zpracovaných odhadů sklizně ovoce evidovaných v Registru sadů ÚKZÚZ vyplývá, že letos na tom budou nejlépe švestky, naopak sklizeň meruněk bude výrazně pod pětiletým průměrem.

Zdroj: ÚKZÚZ.mos.gif INFORMACE K (NE)VYDÁVÁNÍ OSVĚDČENÍ PRO IP OVOCE

03.06.2020 - 12:20:37

V přiloženém dokumentu jsou uvedeny
informace k osvědčení o absolvování školení na IP ovoce pdf
a podmínky, za kterých je nutné doložit plnou moc k zastupování podniku na školení.
Aktualizovaný vzor plné moci pro zastupování wordiconmos.gif Platnost Osvědčení o odborné způsobilosti a testování rosičů

06.04.2020 - 07:04:12

Upozorňujeme na informaci, kterou vydal ÚKZÚZ ohledně platnosti Osvědčení o odborné způsobilosti pro zacházení s přípravky na ochranu rostlin a testování aplikační techniky po dobu trvání nouzového stavu. Sdělení přetiskujeme v plném znění.mos.gif Dotace

03.04.2020 - 12:16:47

V nabídce odkazů »Požadavky, zásady« je nová Metodická příručka přímých plateb pro rok 2020 a aktualizované metodiky AEKO pro rok 2020.mos.gif Informace pro žadatele týkající se zásahu vyšší moci – úmrtí, vyšší moci – mimořádných okolností (OVM), změny žadatele (ZŽ) a ukončení zemědělské činnosti (UZČ)

30.03.2020 - 12:08:22

Tato informace se týká žádostí, které se vztahují k opatření AEO, AEKO, EZ, NAEKO, NEZ LFA (žádosti v rámci závazkového opatření), LFA (žádosti v rámci jednoletého opatření), ANC, PPO, SAPS, PVP (TOP-UP), VCS, Greening, Mladý zemědělec, NATURA 2000 na zemědělské půdě, WELFARE, Restrukturalizace a přeměna vinic, Investice v rámci SOT s vínem, PUZČ (HRDP i PRV), Lesnictví (HRDP, PRV), Lesnictví 2014 – 2020, LESO-ENVI, Zachování PTHS, Genofond a NATURA 2000 v lesích.mos.gif SITUAČNÍ A VÝHLEDOVÁ ZPRÁVA - OVOCE - prosinec 2019

17.01.2020 - 15:25:37

Cílem této Situační a výhledové zprávy je informovat o situaci v sektoru ovoce, dále o změnách a základních pravidlech týkajících se společné organizace trhu EU u komodity ovoce.

Předkládaná zpráva navazuje na Situační a výhledovou zprávu z prosince 2018. Použité údaje jsou zpracovány podle dostupných informací k září 2019, není-li uvedeno jinak.

Situační a výhledové zprávy jsou pro všechny podnikatelské subjekty k dispozici na internetové adrese: www.eagri.cz/, navigace – zemědělství, rostlinné komodity, ovoce a zelenina, situační a výhledové zprávy.
ovoce.jpg, 79kB

Zprávy o trhu 2020 - Tržní informační systém ČR (TIS)
Informace o trhu se zemědělskými komoditami v České republice, Evropské unii a ostatních zemích.
mos.gif Novela rostlinolékařského zákona - získání nebo prodloužení osvědčení odborné způsobilosti pro nakládání s přípravky na OR

14.12.2017 - 11:16:44
aplikace.jpg, 48kB

Novela rostlinolékařského zákona, která vstoupila v platnost 1. 12. 2017, upravuje některé části týkající se odborné způsobilosti pro nakládání s přípravky na ochranu rostlin.


Na webu ÚKZÚZ je uveden přehled způsobů získání osvědčení, seznamy pověřených školících zařízení a termíny zkoušek.

mos.gif Ovoce 2016

14.12.2017 - 15:15:37

PŘEHLED ODRŮD OVOCE 2016 pdf.
Všechny zde uvedené odrůdy byly v letech 2006–2016 registrovány v České republice nebo jsou chráněny podle příslušné legislativy na úrovni národní, či evropské.


mos.gif Ovoce 2013

06.02.2014 - 11:25:18

PŘEHLED ODRŮD OVOCE 2013 pdf.
Publikace uvádí odrůdy ovoce, které byly registrovány nebo jim byla udělena ochrana práv v ČR v letech 2005–2013.

Přehled odrůd ovoce si klade za cíl poskytnout pěstitelům ovocných druhů základní informace o vlastnostech jednotlivých odrůd a napomoci tak lepší orientaci v širokých sortimentech uváděných v současné době na trh.
mos.gif ČSÚ vydalo podrobné statistické údaje o ovocných sadech v ČR.

01.02.2013 - 08:18:45

Šetření o sadech se provádí ve všech členských státech Evropské unie každých 5 let. V České republice proběhlo poprvé v roce 2007. Cílem tohoto šetření bylo zjistit produkční potenciál ovocných sadů, odrůdovou skladbu, věkovou strukturu a hustotu výsadby vybraných druhů ovocných stromů. Do statistického zjišťování Šetření o sadech za rok 2012 byli zahrnuti všichni pěstitelé ovoce vedení v Zemědělském registru, kteří k 1. květnu 2012 obhospodařovali minimálně 0,20 ha ovocných sadů a jejichž produkce byla převážně nebo zcela určena pro trh.

graf-struktura-sady-2012.jpg, 49kB


Více se dočtete v publikaci Českého statistického úřadu Strukturální šetření - Ovocné sady 2012 pdf.
mos.gif Normy jakosti pro ovoce a zeleninu (od 1. července 2009)

V příloze NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1221/2008 pdf lze nalést Všeobecnou obchodní normu a Zvláštní obchodní normy. R e k l a m a 

zej vyhledat kontakt

zej adresáře OUČR

zej předsednictvo

zej regionální unie

zej zájmové svazy

zej čestní členové OUČR

zej inspektoři ÚKZÚZ

zej ostatní instituce

 

zej vyhledání v registru

zej etikety přípravků

zej nakládání s přípravky


zej minoritní přípravky

zej zakázané ú.l.

 

zej rostlinolékařský portál

 

zej registr hnojiv
a pomocných látek

 

zej požadavky, zásady

zej AEO

zej záznamní povinnost

 

zej poradenská služba

 

zej Semináře k IPO

zej Propagace

 

zej fotogalerie

zej zpravodaje OUČR

 

zej 1. pololetí 2020

zej 2. pololetí 2020ekocena_2011_nominace.jpg, 200kB

stránky archivovány Národní knihovnou ČR

oums
vcou
souzs
uosr
uojzc
banner_03_vsuo.gif


sispo
ssouportal_farmare.jpg, 18kB
farmtrziste.jpg
aft_cr_logo_FIN.png
logo_zemedelec-tv.png
biosad-logo
logo_zahradnictvi_2006.jpg, 64kB
atedcesky.png, 5kB